HORIZONTENORTE_COVID-19

Procedemento de actuación por exposición ao novo coroavirus (SARS-COV-2)

Debido á incidencia do virus SARS-CoV-2 e á doenza COVID-19, implementamos o procedemento de avaliación do risco por exposición ao novo coronavirus (SARS-COV-2), así como o establecemento medidas de protección fronte ao contaxio.

O procedemento faise extensivo a todos os centros de traballo e postos de traballo da empresa.
En función da natureza das actividades e os mecanismos de transmisión do novo coronavirus SARS-CoV-2, podemos establecer os diferentes escenarios de risco nos que se poden atopar os traballadores.

Como complemento á avaliación de que se dispón, engádese o risco por exposición ao coronavirus, segundo medidas organizativas:

– Limitarase o número de persoas e o tempo de exposición ao mínimo posible. Unha medida a considerar neste sentido é o teletrabajo para aquelas tarefas que o permitan.
– Limitar as reunións presenciales e fomentar as videoconferencias.
– Evitar as viaxes derivadas da actividade profesional que non sexan estrictamente necesarios
– Desprazamentos: Recoméndase que os traballadores desprácense individualmente ao posto de traballo, para evitar contacto directo con outras persoas. En caso de compartir vehículo, debe manterse distancia de seguridade superior a 1 metro, e ventilación do mesmo. En calquera desprazamento deberán respectarse as recomendaciones e obrigacións dictadas polas autoridades sanitarias.
– Non compartir ferramentas e equipos de traballo.
– Garantir unha distancia entre os traballadores de polo menos 2m.
– Os traballadores só saudarán verbalmente ou con xestos, mantendo distancia de seguridade superior a 2 metros. Non realizar contacto directo con ningunha persoa. Non dar a man, nin tocar ombreiros ou algunha parte do corpo doutros traballadores concurrentes.
– Se os traballadores comparten estancias, estas estarán ventiladas e manterase en todo momento a distancia de seguridade superior a 1 metro. Garantirase a ausencia de aglomeracións ou agrupacións dos traballadores, que supoñan un contacto entre os mesmos, tanto na obra como en todas as dependencias e instalacións da mesma.

Como medida hixiénicas:

– Realizar unha limpeza e desinfección periódica do lugar e equipos de traballo susceptibles de ser usados por varias persoas. Estes virus inactívanse tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso polo público en xeral, como lixivia ou cunha solución de hipoclorito sódico que conteña 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 dunha lixivia con concentración 40-50 gr/litro preparada recentemente).
– Reforzar a presenza nas zonas de aseos de produtos de hixiene persoal, como xabróns, papel dun uso para secado de mans, papeleiras e bolsas para almacenamento de resíduos; reforzando a cartelaría nestas zonas invitando a incrementar a limpeza rutineira por parte dos traballadores.
– A hixiene de mans é a medida principal de prevención e control da infección. Se as mans están visiblemente limpas a hixiene de mans farase con produtos de base alcohólica; se estivesen sucias ou manchadas con fluídos farase con auga e xabrón antiséptico.
– Se ten síntomas respiratorios debe cubrirse a boca e o nariz ao tusir ou espirrar cun pano desbotable e tiralo nun contedor de lixo. Se non se ten pano de papel debe tusir ou espirrar sobre o seu brazo no ángulo interno do cóbado, co propósito de non contaminar as mans.
– Se sofre un acceso de tos inesperado e se cubre accidentalmente coa man, evitar tocarse os ollos, o nariz ou a boca.
– Toda persoa con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente as mans porque accidentalmente pode ter contacto con secrecións ou superficies contaminadas con secrecións.
– Lavarse as mans con auga e xabrón, ou con solución a base de alcohol, protexe de igual forma e debe realizarse logo de estar en contacto con secrecións respiratorias e obxectos ou materiais contaminados.

Mario_César_Vila_petroglifo_O_Meixoeiro

Paneis informativos nos petróglifos de O Meixoeiro, O Castro e As Regadiñas (Ponteceso, A Coruña)

En colaboración coa empresa XEODRON, o pasado ano realizamos traballos de instalación de sinaléctica e control da retirada de vexetación na contorna dos petróglifos de O Meixoeiro, O Castro e As Regadiñas en Ponteceso (A Coruña). Os traballos foron encargados polo concello de Ponteceso.

Os obxectivos da actuación foron o deseño, fabricación e instalación de paneis interpretativos e o control da retirada da vexetación no entorno dos denominados Petróglifo 1 de O Meixoeiro e petróglifos de O Castro e As Regadiñas.

Panel informativo no petróglifo de O Castro

Panel informativo no petróglifo de O Castro

As tarefas foron comúns a todos os bens. As actuacións realizáronse baixo dirección e control arqueolóxico segundo establece a normativa:

• Control arqueolóxico da limpeza da vexetación nunha franxa duns 10 m en torno ao perímetro das rochas. A labor de limpeza de vexetación levouse a cabo por persoal e medios aportados polo Concello de Ponteceso, así como polos responsables do proxecto. O motivo fundamental foi o de previr un posible dano sobre os afloramentos rochosos e os gravados, no caso dun lume forestal, así como o de acondicionar a contorna e acceso aos bens.
• Deseño, fabricación e instalación de paneis interpretativos.

Panel informativo no petróglifo de As Regadiñas

Panel informativo no petróglifo de As Regadiñas

Mario_César_Vila_salinas_A_Guarda_panel_1

Paneis informativos nas salinas romanas da Guarda (Pontevedra) dentro do Proxecto “A Guarda, mar de sal”

Tras a realización de varias intervencións arqueolóxicas e de posta en valor na zona, as salinas romanas de A Guarda carecían de soportes de carácter informativo que permitisen ao visitante a comprensión e entendemento dos elementos construtivos visibles, do seu contexto e funcionamento e en definitiva da configuración do complexo salineiro da zona en Época Romana.
Cabe sinalar que os restos sitúanse nunha contorna paisaxística excepcional, que experimenta unha numerosa afluencia de visitantes foráneos, principalmente nas fins de semana e na etapa estival.

Panel informativo nas salinas romanas do Seixal

Panel informativo nas salinas romanas do Seixal

Coa fin de suplir a carencia de información e potenciar a posta en valor dos restos, os traballos contemplaron o deseño, elaboración e instalación, de tres paneis informativos exteriores que difunden as orixes, contexto histórico e función das salinas do concello de A Guarda.
A colocación dos paneis baseouse en criterios paisaxísticos, que integran os elementos dun xeito respectuoso co territorio e os elementos arqueolóxicos.
O primeiro panel instalouse no inicio da senda, como un elemento de benvida. Sitúase de forma paralela á senda para una mellor lectura da paisaxe típica horizontal da costa guardesa.
O segundo panel instalouse ao pé das salinas romanas do Seixal, potenciando que á lectura do panel acompañe unha visión panorámica dos restos, facendo así máis intuitiva a interpretación do ben. Ademais, mediante esta colocación, aprovéitase un pequeno carreiro accesible mediante dous chanzos para que se visite o xacemento desde o acceso perpendicular que une o paseo coa estrada principal.

Panel informativo nas salinas romanas de As Lagoas

Panel informativo nas salinas romanas de As Lagoas

O terceiro panel atópase nun entorno máis urbanizado. Este elemento colocouse ao pé da beirarrúa próximo ás salinas rupestres mellor recoñecibles e singulares. Así, este cartel informa do outro grupo de salinas situadas cara o S, nun lugar algo afastado, pretendendo que non pasen desapercibidas.

Compostela_Rupestre_Informe_Mario_César_Vila

Presentamos a Memoria “Compostela Rupestre”

O Concello de Ames acolleu este martes unha nova reunión do grupo Compostela Rupestre, co obxecto de dar o visto bo ao informe que detecta as necesidades “máis urxentes” dos bens patrimoniales dos cinco municipios incluídos. Así mesmo, no encontro acordouse acelerar a elaboración dun plan de xestión co fin de asentar a constitución do parque arqueológico.

O vicepresidente da Diputación da Coruña e responsable de Turismo, Xosé Regueira, e o deputado Xosé Lois Penas, ademais de persoal técnico do departamento de turismo, participaron no encontro xunto con representantes dos cinco concellos.

No encontro presentouse o informe final elaborado pola empresa Horizonte Norte por parte do arqueólogo director, Mario César Vila, que explicou as liñas fundamentais dun documento que detecta as necesidades “máis urxentes” dos bens patrimoniales de Compostela Rupestre.

O presidente do Consello de Dirección de Compostela Rupestre, David Santomil, apuntou a “necesidade de preservar a seguridade dalgúns dos bens patrimoniales” do área, en especial logo das agresións producidas nalgúns dos petroglifos do territorio, como foi o caso do petroglifo do Vilar en Ames no ano 2013 ou do petroglifo do Castriño de Conxo en 2019.

Representantes da Deputación de A Coruña, integrantes das corporacións municipais e técnicos participantes na presentación da Memoria Compostela Rupestre

Representantes da Deputación de A Coruña, integrantes das corporacións municipais e técnicos participantes na presentación da Memoria Compostela Rupestre

O informe presentado por Mario César Vila contempla a revisión documental, catalogación e selección de face á posta en valor e adquisición de terreos dos petroglifos e yacimientos rupestres catalogados nos cinco concellos integrantes da mancomunidad da comarca de Compostela.

O documento será a base para a elaboración dun plan de xestión para conservar e difundir a arte rupestre nos cinco concellos, financiado e promovido pola Diputación da Coruña, que será obxecto de licitación neste ano 2020.

O equipo responsable do traballo detectou tamén petroglifos inéditos e propuxo medidas correctoras urxentes como a limpeza de vegetación da contorna, información aos propietarios da existencia dos bens, fotogrametría de detalle e a diagnosis dos elementos e propostas de conservación.

Europa Press | Martes, 14 de xaneiro de 2020

Galicia Press

Galicia Confidencial

Lindeiros

NH Diario

Diarioculturallogoparaweb

“Cultura arqueolóxica”: sección sobre actualidade arqueolóxica no Diario Cultural da Radio Galega

No pasado mes de setembro abrimos a sección “Cultura arqueolóxica” dentro do espazo Diario Cultural da Radio Galega. A sección trata temas de actualidade arqueolóxica, novidades e temas xerais de interese e divulgación sobre o patrimonio en xeral. A sección emitirase os mércores cada quince días de 17:45 h a 18:00 h alternos. Dende a páxina do programa pódese acceder aos podcasts.

Na primeira edición da temporada, emitida o 11 de setembro de 2019 , realizamos unha presentación do espazo e entrevistasmos ao profesor Ramón Fábregas Valcarce, catedrático de Prehistoria da USC e director científico das intervencións no xacemento Paleolítico de Cova Eirós, en Triacastela (Lugo), onde fixo unha achega dos resultados obtidos na campaña deste ano.

Na segunda edición desta temporada, emitida o 2 de outubro de 2019 , entrevistasmos a Ana Martínez Arenaz, Técnica do Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón, quen con motivo do 51 aniversario da inauguración do museo, informounos acerca das actividades a celebrar para a conmemoración de dito evento.

Resulta habitual que a xente pregunte que facer ou que non pode facer se ten un xacemento arqueolóxico debaixo da casa ou nunha finca. Na sección do 16 de outubro de 2019 , realizamos unha achega sobre como obter información acerca dos xacementos que poidamos ter na nosa contorna e como proceder de cara á realización dalgunha actuación nunha vivenda ou parcela con cautela arqueolóxica.

Arqueoloxía a carón do Sil. No programa do 30 de outubro de 2019 , preguntamos ao arqueólogo Francisco Alonso sobre os últimos achados entre Valdeorras e Sober.

Política_sistema_calidade_horizontenorte

Política do Sistema de Xestión

No noso afán por lograr unha maior calidade nas diferentes actividades recollidas dentro do alcance:

“Servizos en arqueoloxía e xestión do patrimonio cultural”

desenvolvida por MARIO CÉSAR VILA, comprometémonos coa implantación do Sistema de Xestión de Calidade acorde cos requisitos da Norma UNE-EN-ISO 9001:2015 coa fin de alcanzar un maior compromiso cara a calidade do servizo prestado así como a facer cumprir os principios seguintes:
– Asegurar a satisfacción dos nosos clientes baseándonos nunha filosofía de facer as cousas ben á primeira.
– Cumprir con todos os requisitos impostos polos nosos clientes, así como todos aqueles de tipo legal, reglamentario ou de calquera outro tipo que no campo da calidade que nos fosen requiridos.
– Comprometernos a mellorar de forma continua a calidade dos nosos traballos.
– Fomentar a participación de todo o persoal na mellora e funcionamento do Sistema de Xestión de calidade implantado.
– Compromiso da dotación de medios e recursos humanos e materiais necesarios para a consecución dos obxectivos establecidos.
– Compromiso de medre continuo e organizado, abrindo cota no mercado.
Esta Política é responsabilidade de todos e cada un dos integrantes da Organización, é comunicada para o seu coñecemento, comprensión e cumprimento e está a disposición de toda persoa ou entidade que o solicite. Ademais esta política revísase, analizándoa e actualizándoa para a súa continua adecuación.
A Dirección
Mario César Vila

Santiago de Compostela, a 15 de outubro de 2019

HORIZONTENORTE_POLÍTICA_CALIDADE

Información seguimento e avaliación de proveedores

Informámoslle que HORIZONTENORTE, seguindo os requisitos do sistema de calidade baseado na norma ISO 9001: 2015 que implementamos, avalía anualmente o desempeño de todos os seus provedores de bens e servizos, en función do número de incidentes rexistrados ao longo do ano, período analizado, así como da súa importancia.

Pensarcoasmanswebokfcb (1)

Dúas pezas de cerámica medieval na exposición “Pensar coas Mans” no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura

O vindeiro 8 de setembro remata a exposición “Pensar coas mans” , no Museo Gaiás da Cidade da Cultura. A exposición abordou a cestería, cerámica e xoiería de Galicia, desde as orixes ata a actualidade.

A nosa aportación baseouse no estudo de dúas pezas cerámicas de Época Medieval, para a exposición e catálogo.

Ola baixomedieval de San Paio de Antealtares

Ola baixomedieval de San Paio de Antealtares

Trátanse dunha ola procedente da intervención en San Paio de Antealtares nº 20, de Santiago de Compostela, depositada no Museo das peregrinacións e de Santiago , así como dunha xerra votiva atopada na sauna galaico-romana de Santa Mariña de Augas Santas en Allariz (Ourense) e reempregada coma cripta da igrexa románica, conservada no Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense .

Xerra votiva de Santa Mariña de Augas Santas, datada entre o 1276-1300

Xerra votiva de Santa Mariña de Augas Santas, datada entre o 1276-1300

A produción de cerámica común medieval terá un peso fundamental (non suficientemente recoñecido), na formación das olerías modernas e tradicionais, estando a día de hoxe clasificada e estandarizada en Galicia, a partires dos nosos estudos.