Castelo de A Rocha Forte (Concello de Santiago de Compostela)

Coordinación do Proxecto para o estudo, recuperación e posta en valor da fortaleza de A Rocha Forte (Santiago de Compostela)

O Castelo da Rocha Forte está situado no extremo S do concello de Santiago de Compostela, a uns 3 km  ao SW do seu centro histórico.

A primeira referencia documental coñecida da fortaleza data do ano 1255 e está incluída nas Constitucións Capitulares do arcebispo D. Juan Arias. O castelo acadará un grande esplendor durante o seu pontificado.

Ademais do seu uso como pazo residencial arcebispal, a fortaleza tivo un papel fundamental no control militar e fiscal dos accesos e saídas da cidade polo SW.

  • Castelo de A Rocha Forte (Concello de Santiago de Compostela)

Sigue lendo

fachada_historia-large

Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia

O pasado 16 de agosto de 2016 entrou en vigor a nova Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia, promovida pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. A presente normativa substitúe á Lei 8/95, define novos tipos patrimoniais e delega novas atribuciones nos concellos.
Segundo os seus redactores, esta lei permite unha simplificación sobre a materia que regula, desde o punto de vista lexislativo -coa derrogación doutros tres textos do mesmo rango-, administrativo -coa intención de reducir prazos e trámites- e da clasificación dos bens -rebaixando as tres categorías preexistentes a dúas, entre outros aspectos-.
Consolídase o réxime e niveis de protección previstos na Lei 8/95, introducindo medidas tendentes á súa mellora tanto, no nivel da regulación internacional, como no nivel da organización administrativa, na procura dunha simplificación.

A Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia define novos tipos patrimoniais e delega atribucións nos concellos

A Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia define novos tipos patrimoniais e delega atribucións nos concellos

Sigue lendo

Control arqueolóxico

Controis e seguimentos arqueolóxicos

O control arqueolóxico consiste na supervisión das remocións de terras, coa fin de avaliar a existencia ou non de restos estruturas, materiais ou evidencias arqueolóxicas, que puideran saír á luz co motivo de ditos movementos. Así mesmo contempla a documentación, protección de restos arqueolóxicos exhumados e o establecemento de medidas correctoras.
Nos últimos anos levamos realizando tarefas de control e seguimento arqueolóxico para obras de rehabilitación, execución de infraestruturas, seguimentos lineais, parques eólicos, parcelamentos, renovación de acometidas en cascos históricos, monumentos históricos e artísticos, etc.

Control arqueolóxico

Entendemos o control e seguimento arqueolóxico coma supervisión e coordinación de actuacións de diverso tipo

Sigue lendo

Vaso de Reza Vella. Peza do mes xuño 2016

Peza do mes no Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

Preséntase coma peza do mes de xuño de 2016 do Museo Arqueolóxico provincial de Ourense un vaso recollido nas escavacións realizadas en Reza Vella (Ourense).

A presentación terá lugar o mércores 8 de xuño ás 20.00 h na sala da exposición “Escolma de Escultura” en San Francisco (Ourense) a cargo de Ana María Veiga Romero e de entrada libre.

Con motivo das obras de construción do corredor da alta velocidade, entre os anos 2010 e 2011 realizáronse unha serie de intervencións arqueolóxicas en Reza Vella, no espazo ocupado entre as liñas de ferrocarril Ourense-Vigo e Ourense-Santiago.

Sabíase de restos e noticias sobre vestixios arredor da antiga capela de Reza, entre os que destaca a coñecida como “ventá mozárabe”.

As intervencións arqueolóxicas permitiron poñer á vista os restos dunha calzada romana –baixo a cal se dispuña outra anterior-, con dirección E-W. Este achado veu corroborar a importancia da zona como vía natural de paso de Ourense cara as comunicacións co occidente. De feito, que actualmente se concentren numerosas vías de comunicación por esta franxa (ferrocarril, estrada vella, enlaces á autovía, etc) amosan o carácter viario da zona. A riqueza termal da zona e probablemente a importancia da minería, serían outros dos alicerces que levarían á construción desta vía e do enclave que medrou da par dela, xa dende antigo.

Dese xeito, a intervención puxo ao descuberto outros vestixios a ambas marxes da calzada de singular relevancia. Entre eles destaca unha necrópole que contempla os ritos de cremación e inhumación, un forno de fabricación de cerámica común ou un pozo.

Petróglifo 1 de A Estada (Pontevedra)

A prospección arqueolóxica: introdución

Monte Pilotiño (Rianxo)

A prospección arqueolóxica como procura de información en campo

A prospección arqueolóxica engloba unha serie de traballos de gabinete e de campo, encamiñados á localización de xacementos arqueolóxicos, bens e datos culturais ou coñecementos históricos acerca de feitos acontecidos nunha determinada zona. A prospección trátase dunha procura de xeito metódico mediante o uso de información procedente de diferentes fontes. A prospección de carácter superficial encamíñase cara o rexistro, parcial ou completo, dos xacementos dunha área xeográfica delimitada, dos cales existen restos visibles ou indicios da súa existencia no pasado ou actualmente, sen a realización de escavacións ou movementos de terras.

A prospección resulta o procedemento básico de cara á localización de xacementos arqueolóxicos e bens culturais, encamiñada á realización de inventarios para as administracións públicas, planeamentos municipais, valoración de impactos sobre o patrimonio cultural de proxectos de diversa índole ou a delimitación do alcance de posibles alteracións sobre bens (lumes forestais, axentes naturais, accidentes, obras non controladas, etc). Sigue lendo

horizontenorte

Presentación

Mario_1555

Mario César Vila, director de Horizontenorte

Con experiencia amosada e con coñemento da realidade inmediata, ponse en marcha o presente proxecto, vinculado á xestión arqueolóxica integral e do patrimonio cultural en xeral.

O presente portal é o escaparate a partires do cal facemos a presentación profesional dos nosos servizos, traballos e outra información que poda resultar de interese.

A páxina componse de catro bloques fundamentais, que abranguen o ámbito e alcance dos nosos servizos: Arqueoloxía, Patrimonio, Historia e Enxeñaría Cultural.  Neles amosamos a nosa filosofía e sinalamos os servizos que ofrecemos.

Noutra orde, engádese un apartado de textos no que se irá incluíndo información que pode resultar de utilidade. Está destinado principalmente a aquelas persoas, empresas ou entidades ás que se lle solicite a presentación dun proxecto arqueolóxico, así como a profesionais ou estudantes vinculados ao sector ou simplemente a aquelas persoas que procuren ampliar información.

Sigue lendo