HORIZONTENORTE_COVID-19

Procedemento de actuación por exposición ao novo coroavirus (SARS-COV-2)

Debido á incidencia do virus SARS-CoV-2 e á doenza COVID-19, implementamos o procedemento de avaliación do risco por exposición ao novo coronavirus (SARS-COV-2), así como o establecemento medidas de protección fronte ao contaxio.

O procedemento faise extensivo a todos os centros de traballo e postos de traballo da empresa.
En función da natureza das actividades e os mecanismos de transmisión do novo coronavirus SARS-CoV-2, podemos establecer os diferentes escenarios de risco nos que se poden atopar os traballadores.

Como complemento á avaliación de que se dispón, engádese o risco por exposición ao coronavirus, segundo medidas organizativas:

– Limitarase o número de persoas e o tempo de exposición ao mínimo posible. Unha medida a considerar neste sentido é o teletrabajo para aquelas tarefas que o permitan.
– Limitar as reunións presenciales e fomentar as videoconferencias.
– Evitar as viaxes derivadas da actividade profesional que non sexan estrictamente necesarios
– Desprazamentos: Recoméndase que os traballadores desprácense individualmente ao posto de traballo, para evitar contacto directo con outras persoas. En caso de compartir vehículo, debe manterse distancia de seguridade superior a 1 metro, e ventilación do mesmo. En calquera desprazamento deberán respectarse as recomendaciones e obrigacións dictadas polas autoridades sanitarias.
– Non compartir ferramentas e equipos de traballo.
– Garantir unha distancia entre os traballadores de polo menos 2m.
– Os traballadores só saudarán verbalmente ou con xestos, mantendo distancia de seguridade superior a 2 metros. Non realizar contacto directo con ningunha persoa. Non dar a man, nin tocar ombreiros ou algunha parte do corpo doutros traballadores concurrentes.
– Se os traballadores comparten estancias, estas estarán ventiladas e manterase en todo momento a distancia de seguridade superior a 1 metro. Garantirase a ausencia de aglomeracións ou agrupacións dos traballadores, que supoñan un contacto entre os mesmos, tanto na obra como en todas as dependencias e instalacións da mesma.

Como medida hixiénicas:

– Realizar unha limpeza e desinfección periódica do lugar e equipos de traballo susceptibles de ser usados por varias persoas. Estes virus inactívanse tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso polo público en xeral, como lixivia ou cunha solución de hipoclorito sódico que conteña 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 dunha lixivia con concentración 40-50 gr/litro preparada recentemente).
– Reforzar a presenza nas zonas de aseos de produtos de hixiene persoal, como xabróns, papel dun uso para secado de mans, papeleiras e bolsas para almacenamento de resíduos; reforzando a cartelaría nestas zonas invitando a incrementar a limpeza rutineira por parte dos traballadores.
– A hixiene de mans é a medida principal de prevención e control da infección. Se as mans están visiblemente limpas a hixiene de mans farase con produtos de base alcohólica; se estivesen sucias ou manchadas con fluídos farase con auga e xabrón antiséptico.
– Se ten síntomas respiratorios debe cubrirse a boca e o nariz ao tusir ou espirrar cun pano desbotable e tiralo nun contedor de lixo. Se non se ten pano de papel debe tusir ou espirrar sobre o seu brazo no ángulo interno do cóbado, co propósito de non contaminar as mans.
– Se sofre un acceso de tos inesperado e se cubre accidentalmente coa man, evitar tocarse os ollos, o nariz ou a boca.
– Toda persoa con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente as mans porque accidentalmente pode ter contacto con secrecións ou superficies contaminadas con secrecións.
– Lavarse as mans con auga e xabrón, ou con solución a base de alcohol, protexe de igual forma e debe realizarse logo de estar en contacto con secrecións respiratorias e obxectos ou materiais contaminados.