REA_HORIZONTENORTE

Empresa inscrita no Rexistro de Empresa Acreditada (REA)

O Rexistro de Empresas Acreditadas (REA) ten como obxectivo o acreditar que as empresas que operan no sector da construción cumpren os requisitos de capacidade e de calidade da prevención de riscos laborais. Toda empresa que pretenda ser contratada ou subcontratada para traballos nunha obra de construción, deberá estar inscrita no Rexistro de Empresas Acreditadas dependente da autoridade laboral onde estea situado o domicilio social da empresa. A partir do día 26 de agosto de 2008 as empresas que contraten ou subcontraten a realización de calquera traballo nunha obra, deberán acreditar que as súas empresas contratistas ou subcontratistas están inscritas no Rexistro, solicitando para iso un certificado de inscripción.

O REA foi deseñado e posto en marcha conforme ao exposto no Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se desenvolve a lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no Sector da Construción.

Desde febreiro de 2018. a nosa empresa atópase inscrita no Rexistro de Empresa Acreditada (REA).

Empresa inscrita no REA

Empresa Inscrita no REA